Резолюція

Резолюція
VІ серпневого Конгресу освітян Донеччини
«ОСВІТА ДОНЕЧЧИНИ: ГНУЧКА, ІННОВАЦІЙНА, ЯКІСНА»!


П’ятий рік реформа крокує країною, змінюючи обличчя та внутрішній зміст освіти: педагогіка партнерства замість вертикальної педагогіки, фундаментальні зміни в методах викладання, новий учитель – умотивований агент змін, який потребує системної підтримки у професійному зростанні. 

Орієнтуючись на вже прийняті реформаційні документи в освіті (Закони України «Про освіту» (2017 р.) та «Про повну загальну середню освіту» (2020 р.), Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (Постанова КМУ № 800 від 21 серпня 2019 року (зі змінами)), Положення про сертифікацію педагогічних працівників (Постанова КМУ від 27.12.2018 р. № 1190), Державний стандарт початкової освіти (Постанова КМУ від 21 лютого 2018 р. № 87), Програма КМУ «Спроможна школа для кращих результатів» (2020), Професійний стандарт «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти» (наказ Мінсоцполітики України від 10 серпня 2018 року No 1143), Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників(Постанова КМУ від 29.07.2020 р. № 672)), з урахуванням основних напрямів та перспектив регіональної Програми розвитку освіти «Освіта Донеччини в європейському вимірі. 2017-2020 роки»; зважаючи на те, що сучасна глобальна освітня система переживає період радикальних перетворень із погляду методів, інформаційного змісту та освітнього простору, а найближче двадцятиліття надасть додаткові можливості для навчання, менш формалізовані та більш інноваційні, 

педагогічна спільнота Донеччини вважає за необхідне: 
 1. Активно підтримувати державні реформи відповідно до нових нормативних документів.
 2. Вийти зі зверненням до голови Донецької обласної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування щодо необхідності відкриття Центрів професійного розвитку педагогічних працівників (далі – ЦПРПП) у кожній громаді, місті, районі для забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників на місцях, здійснення їх науково-методичної підтримки, супроводу реформи НУШ.
 3. Організувати роботу щодо створення команди професіоналів-працівників ЦПРПП з числа методистів МК, учителів-методистів, тренерів НУШ із метою виконання завдань, визначених у Положенні про ЦПРПП.
 4. Постійно підвищувати професійну компетентність освітян області в контексті STEM- освіти.
 5. Спрямувати підготовку педагога до діджиталізації освіти та проєктування освітнього процесу за допомогою спектру новітніх цифрових технологій навчання, застосування різноманітних компетентнісно зорієнтованих форм, методів, завдань для учнів; сприяти формуванню творчого, відповідального, умотивованого вчителя, готового до самовдосконалення, упровадженя інновацій, реалізації педагогіки партнерства.
 6. Закцентувати увагу на необхідності широкого запровадження цифрового контенту в освітній процес, поєднанні електронного та традиційного форматів здобуття освіти, пошуку найбільш оптимальних та продуктивних технологій навчання, сприяти впровадженню кращих практик дистанційної освіти в закладах освіти громад.
 7. Керівникам закладів загальної середньої освіти продовжити роботу з розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти, дотримуючись рекомендацій Державної служби якості освіти.
 8. Сприяти створенню моделі допрофільної підготовки та профільного навчання, ураховуючи здібності та запити учнів, регіональні особливості розташування школи, попит на майбутні професії, розвивати партнерські стосунки із закладами професійно-технічної або вищої освіти.
 9. Сприяти удосконаленню науково-методичного супроводу освітнього процесу в Новій українській школі з урахуванням досягнень та викликів навчання в період соціального дистанціювання внаслідок COVID-19.
 10. Сприяти підвищенню індексу якості дошкільної освіти регіону, акцентуючи зусилля педагогічної спільноти на реалізації основних критеріїв: якість структури, якість процесу, якість результатів.
 11. Посилити увагу до забезпечення наступності у впровадженні особистісно орієнтованої моделі в дошкільній та початковій ланках освіти для реалізації освітніх вимог, орієнтуючись на Концепцію НУШ, її новий зміст, зміну освітнього простору, результативністю чого є педагогічне партнерство вихователів ЗДО та вчителів перших класів щодо створення розвивального середовища, осередків діяльності, застосування компетентнісного та діяльнісного підходів під час освітнього процесу для розвитку особистості дитини.
 12. Продовжувати використовувати потенціал уроків словесності для впровадження компетентнісного підходу через реалізацію наскрізних змістових ліній.
 13. Широко використовувати можливості уроків іноземної мови для впровадження навчальних проєктів мовної тематики та інтегрованих проєктів; сприяти підвищенню якості системи мовної освіти щодо формування багатомовної особистості, яка вільно володіє державною та іноземними мовами.
 14. Акцентувати увагу на необхідності модернізації системи викладання дисциплін природничо-математичного циклу з урахуванням викликів сьогодення, зокрема активного впровадження дистанційного та змішаного навчання; визначити серед основних пріоритетів цифровізацію природничо-математичної освіти та впровадження STEM-технологій в освітній процес.
 15. Оновити тематику, форми та методи проведення уроків «Основи здоров’я» та методичних заходів відповідно до підвищення безпеки людини та запобіганню нещасних випадків, удосконалення своїх знань та вмінь із питань безпечної поведінки та засобів формування в дітей серйозного ставлення до власного життя та до безпеки інших людей у контексті викликів Нової української школи.
 16. Упроваджувати в освітній процес дистанційний курс «Інформування про мінну небезпеку» в Донецькій області в межах проєкту «Сприяння та захист прав людини, фундаментальних свобод та безпеки громад, які знаходяться під ризиком зазнати травм від вибухонебезпечних залишків війни внаслідок конфлікту на сході України».
 17. Продовжувати впровадження концепції «Безпечна і дружня до дитини школа» як ключової для успішної стратегії розвитку закладів освіти, забезпечення відчуття безпеки на рівні фізичного середовища, психологічного комфорту, позитивної поведінки і подолання труднощів повсякденного життя, що дозволяє розвиватися здоровій особистості, самореалізуватися та набувати успішного досвіду в будь-яких сферах життя.
 18. Сприяти вдосконаленню нових форм роботи, пошуку нових систем навчання та виховання, упровадженню новітніх технологій у виховний процес.
 19. Сприяти оновленню змісту позашкільної освіти у відповідності до інтересів дітей, потреб сімей і суспільства.
 20. Сприяти через консолідовану діяльність фахівців із бібліотечних фондів і керівників методичних об’єднань бібліотекарів діджиталізації шкільних бібліотек області, зокрема упровадженню дистанційних форм бібліотечної роботи.
 21. Удосконалити організаційно-методичний супровід, форми взаємодії педагогів та обдарованих дітей через застосування інформаційно-комунікаційних технологій, можливостей змішаної та дистанційної освіти шляхом створення індивідуальних освітніх траєкторій та активізації самоосвітньої діяльності здобувачів освіти.
 22. Оптимізувати на місцях систему роботи підвищення психоло-педагогічної компетентності педагогів і батьків, пошуку психологічних ресурсів, якими вони можуть скористатися в процесі взаємодії з дітьми (у тому числі з дітьми, які мають особливі освітні потреби, обдарованими дітьми).
 23. Удосконалювати співпрацю інклюзивно-ресурсних центрів із закладами освіти з питань методичної допомоги, підвищення якості надання послуг дітям ООП, їх психолого-педагогічної оцінки та супроводу.
 24. Узагальнювати та поширювати інноваційний досвід роботи фахівців психологічної служби щодо впровадження новітніх технологій психологічного супроводу в Новій українській школі.
 25. Створювати інтервізійні та супервізійні групи професійного спілкування фахівців психологічної служби щодо вирішення складних ситуацій психолого-педагогічного супроводу, соціально-педагогічного патронату.
 26. Залучати педагогічних працівників міст (районів) до презентації та поширення власного педагогічного досвіду в друкованих фахових виданнях, на інтернет-ресурсах, методичних і творчих заходах різного рівня, участі у творчих та методичних заходах різного рівня.